Anúnciate!

CADRO TARIFARIO

Atlántica de Información e Comunicación de Galicia, S.A. edita a revista mansual de información para o debate TEMPOS NOVOS e a revista trimestral de libros protexta.

TEMPOS NOVOS distribúese vía subscrición e por venda en quioscos e librarías.

protexta distrubúese conxuntamente e de forma gratuíta coa revista TEMPOS NOVOS e cons xornais El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa e Diario de Bergantiños. Decargable en formato PDF en TEMPOS DIXITAL. Tirada total: 50.000 exemplares.

Consulte tarifas especiais para insercións publicitarias en varios medios contactando co departamento de publicidade no teléfono 981 557 119 ou no correo electrónico publicidade@temposnovos.net

Algúns dereitos reservados - Tempos Dixital 2011